top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ควรจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

Updated: Dec 2, 2021

เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจได้แล้วว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าจะจดจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งนี้ควรทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจทั้งสองรูปแบบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ


ลักษณะของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • จำนวนหุ้นส่วน ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมกันลงทุน

 • ความรับผิดในหนี้สินของกิจการ ขึ้นอยู่กับประเภทหุ้นส่วน โดยหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนที่รับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไม่จำกัดจำนวน (หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด) และ หุ้นส่วนที่รับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป (หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด)

 • การลงทุน จำนวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนำมาลงทุนนั้น สามารถลงทุนด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน (ยกเว้นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้)

 • การชำระเงินลงทุน ผู้เป็นหุ้นส่วนควรชำระเงินลงทุนให้ครบก่อนจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

 • การบริหารกิจการ จะปรึกษากันระหว่างหุ้นส่วน

 • ผลตอบแทน แบ่งผลกำไรขาดทุนกันระหว่างหุ้นส่วน


2. บริษัทจำกัด

 • จำนวนผู้ถือหุ้น ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

 • ความรับผิดในหนี้สินของกิจการ ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบในหนี้สินไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่ หากยังชำระค่าหุ้นไม่ครบต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมแค่ส่วนของมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ

 • การลงทุน นำเงินมาลงทุน โดยแบ่งออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมูลค่าเท่าๆ กัน โดยมูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท

 • การชำระมูลค่าหุ้น ต้องชำระไม่ต่ำกว่า 25% ของทุนจดทะเบียน

 • การบริหารกิจการ จะบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

 • ผลตอบแทน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้เงินปันผลตามสัดส่วนหุ้นที่ตนถืออยู่


กรณีต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทางเรายินดีอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเพิ่มเติม รับจดทะเบียนบริษัท | รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี | Twenty Four Audit and Accounting (twentyfouraa.com)


อ้างอิง: manualStart_up.pdf (rd.go.th)

Comentarios


bottom of page