top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

กิจการเราต้องจด VAT หรือไม่ และต้องจด VAT เมื่อไหร่

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการอาจมีคำถามเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เช่น กิจการเข้าข่ายต้องจด VAT รึเปล่า, ถ้าเราได้รับยกเว้นเรามีสิทธิจด VAT หรือไม่ และต้องจด VAT เมื่อไหร่ ไปเริ่มดูกันทีละเรื่องเลย


กิจการเข้าข่ายต้องจดทะเบียน VAT หรือไม่

1. เราเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสีย VAT รึเปล่า?

ผู้มีหน้าที่เสีย VAT ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในราชอาณาจักร หรือผู้นำเข้าสินค้า

2. รายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือไม่?

ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ถือว่าอยู่ในบังคับต้องจด VAT

3. กิจการเราได้รับยกเว้น VAT รึเปล่า?

การประกอบกิจการบางประเภทจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น

  • การขายพืชผลทางการเกษตร, สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

  • การขายปุ๋ย, ปลาป่น, อาหารสัตว์, ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์

  • การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน

  • การให้บริการขนส่งในประเทศ

  • การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ยังมีกิจการอีกหลายประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th


ข้อมูลเบื้องต้นทำให้เราพอทราบคร่าวๆ แล้วว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับต้องจด VAT หรือไม่

.

บางคนอาจมีคำถามต่อไปอีกว่า

.

ถ้าเราได้รับยกเว้น VAT แต่อยากจด VAT เราสามารถทำได้หรือไม่?

.

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้น VAT แต่มีสิทธิขอจดทะเบียน VAT เช่น

1. ผู้ประกอบกิจการขายพืชผลทางการเกษตร, สัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต, ปุ๋ย, ปลาป่น, อาหารสัตว์, ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, หรือตำราเรียน

2. ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับยกเว้น VAT และมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน

4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

.

เราต้องจดทะเบียน VAT เมื่อไหร่

1. วันที่เริ่มประกอบการกิจการ หรือภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในช่วงระหว่างเตรียมการที่จะเริ่มประกอบกิจการและได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสีย VAT

2. จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาท

.

.

เป็นเรื่องที่ดีมากที่ผู้ประกอบการมีคำถามข้างต้น เพราะหากกิจการของเราเข้าข่ายต้องจด VAT แต่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อาจก่อให้เกิดภาระเรื่องเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามมา

.

หากผู้ประกอบการยังไม่แน่ใจว่ามีหน้าที่จด VAT หรือไม่ หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ TWENTY FOUR AUDIT AND ACCOUNTING ยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติม#กิจการที่ต้องจดVAT #ได้รับยกเว้นแล้วมีสิทธิขอจดVATรึเปล่า #จดVATเมื่อไหร่

ที่มา: กรมสรรพากร

Comentários


bottom of page