top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การให้เช่ารถกับการรับขนส่ง

Updated: Feb 21, 2021

ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจความแตกต่างของการให้เช่ารถยนต์กับการรับขนส่ง เพื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง


ความแตกต่างของการให้เช่ารถยนต์กับการรับขนส่ง มีดังนี้

การให้เช่ารถยนต์

  • ผู้ให้เช่าส่งมอบการครอบครองรถยนต์ให้แก่ผู้เช่า

  • ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 5% ของเงินได้

การรับขนส่ง

  • ผู้รับขนส่งทำหน้าที่ตามสัญญา โดยรับขนคนหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเท่านั้น

  • ผู้ว่าจ้างไม่ได้รับการครอบครองรถยนต์

  • ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 1% ของเงินได้ (ไม่รวมการจ่ายค่าโดยสาร สำหรับการขนส่งสาธารณะ)


การให้เช่ารถกับการรับขนส่ง

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Commentaires


bottom of page