top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการต้องทำอย่างไร

กิจการจะต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากกรรมการเดิม หรือกรรมการของบริษัทต้องการออกจากตำแหน่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้อำนาจกรรมการที่เคยกำหนดไว้ต้องเปลี่ยนไปด้วย


ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ

 • กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ
 • กรณีประชุมคณะกรรมการ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เช่น กรรมการออกจากตำแหน่งและบริษัทแต่งตั้งกรรมการใหม่, แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่

 • บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และ

 • ยื่นจดเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

กรณีการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 • บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจลงมติแก้ไขได้


เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ

 1. แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 2. คำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 3. แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ

 4. แบบ ก. รายละเอียดกรรมการ (กรณีกรรมการเข้าใหม่)

 5. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน

 6. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

 7. คำสั่งศาล (ถ้ามี)

 8. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

 9. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

 10. หนังสือมอบอำนาจ


ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

 • การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ 500 บาท

 • หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท

 • รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


กรณีต้องการประหยัดเวลาในการศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทางเรายินดีอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเพิ่มเติม รับจดทะเบียนบริษัท | รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี | Twenty Four Audit and Accounting (twentyfouraa.com)


ตัวอย่างการกรอกเอกสาร >> คลิกที่นี่

อ้างอิง: www.dbd.go.th

Comentários


bottom of page