top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

เงินได้ตามมาตรา 40(1) และ 40(2) ต่างกันอย่างไร

Updated: Feb 20, 2021

ผู้มีเงินได้หลายคนยังสงสัยว่า เงินได้ที่ได้รับของตนเป็นเงินได้ประเภทใด เงินได้ตามมาตรา 40(1) และ 40(2) มีความต่างกันอย่างไร


พิจารณาความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ 40(2) ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะการจ้างงาน

เงินได้มาตรา 40(1): เป็นการจ้างแรงงานตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาการจ้างงาน

เงินได้มาตรา 40(2): เป็นการจ้างแรงงานโดยมุ่งเน้นให้ได้ผลงานที่สำเร็จตามที่ตกลง

2. การจ่ายค่าจ้าง

เงินได้มาตรา 40(1): ได้รับเงินค่าจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาการจ้างงาน

เงินได้มาตรา 40(2): ได้รับเงินตามผลงานที่ทำเสร็จ

3. ความอิสระในการทำงาน

เงินได้มาตรา 40(1): ลูกจ้างอยู่ในการควบคุมของนายจ้างตลอดระยะเวลาทำงาน

เงินได้มาตรา 40(2): ผู้รับทำงานมีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องอยู่ในการควบคุมตลอดเวลา

4. ความรับผิดชอบเมื่อทำผิด

เงินได้มาตรา 40(1): นายจ้างร่วมรับผิดในผลละเมิดที่ลูกจ้างทำขึ้นตามหน้าที่งาน

เงินได้มาตรา 40(2): ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดในผลละเมิดที่ผู้รับจ้างทำขึ้น


ผู้มีเงินได้ต้องพิจารณาให้ได้ว่าเงินได้ที่ตนได้รับเป็นเงินได้ประเภทใด เนื่องจากเงินได้ตามมาตรา 40(1) เป็นเงินได้ที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแม้จะมีรายรับมากกว่า 1.8 ล้านบาทอ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร


コメント


bottom of page