top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ขยายเวลาประชุมอนุมัติงบการเงิน ปี 2562

Updated: Feb 21, 2021

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศเตือนนิติบุคคล ให้จัดประชุมอนุมัติงบการเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าประชุมล่าช้าอาจมีโทษปรับ


สาเหตุการขยายระยะเวลา

  • เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล จึงออกประกาศให้นิติบุคคลสามารถจัดประชุมอนุมัติงบการเงินล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย หรือจนกว่าจะพร้อม แต่เมื่อจัดประชุมแล้วเสร็จจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน


กำหนดระยะเวลาอนุมัติและนำส่งงบการเงิน

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้บริษัทจำกัดที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมให้เสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ

  • เมื่อประชุมเสร็จให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน

  • ยื่นหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้าและยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน (ตัวอย่างหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้า)

เมื่อผู้ประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นอย่างครบถ้วนจะถือว่าการยื่นงบการเงินเป็นอันเสร็จเรียบร้อย


ขยายเวลาประชุมอนุมัติงบการเงิน ปี 2562

Comments


bottom of page