top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ใบกำกับภาษีภาษาต่างประเทศหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และหรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ จะต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ


ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิขออนุมัติ มีดังต่อไปนี้

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศ แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งการให้บริการได้กระทำในราชอาณาจักร และได้ใช้บริการนั้นในต่างประเทศ แต่ไม่เป็นไปตามประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด จึงไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่สามารถจัดทำได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ มีดังต่อไปนี้

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งส่งออกสินค้าตามมาตรา 77/1(14) แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งการให้บริการได้กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร กำหนด และได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร

การยื่นคำร้อง

  • ผู้ประกอบการสามารถยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรภาคในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่


ใบกำกับภาษีภาษาต่างประเทศหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comentarios


bottom of page