top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

Updated: Feb 20, 2021

กรณีขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้งหรือบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยอาจแสดงรวมในใบกำกับภาษีเดียวกัน หรือแยกใบกำกับภาษี จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายการใด ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังต่อไปนี้


กรณีขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง แบ่งออกเป็น 3 กรณี

1. ออกใบกำกับภาษีค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง รวมเป็นยอดเดียว

 • ถือเป็นการขายสินค้า

 • ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

2. ออกใบกำกับภาษีค่าสินค้าและบริการติดตั้ง แยกออกเป็น 2 ฉบับ แบ่งเป็น ค่าสินค้า 1 ฉบับ และค่าบริการติดตั้ง 1 ฉบับ

 • เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของเฉพาะค่าบริการ

 • ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้า

3. ออกใบกำกับภาษีเป็นฉบับเดียวกัน แต่แยกเป็น 2 รายการ แบ่งเป็น ค่าสินค้า 1 รายการ และค่าบริการติดตั้ง 1 รายการ

 • เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของเฉพาะค่าบริการ

 • ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้า


กรณีขายสินค้าโดยไม่ได้ให้บริการติดตั้งหรือซ่อมแซมบำรุงรักษา

 • ถือเป็นการขายสินค้า

 • ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย


กรณีขายอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยออกใบกำกับภาษีค่าอุปกรณ์และบริการติดตั้งฉบับเดียวกัน แต่แยกราคาค่าอุปกรณ์และค่าบริการออกจากกัน

 • เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของทั้งจำนวน

 • ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากยอดรวมมูลค่าสินค้าและค่าซ่อมแซม

อ้างอิง: ข้อหารือภาษีอากร กค 0702/9274 https://www.rd.go.th/publish/42086.0.html

Kommentare


bottom of page