top of page
Minimalist Staircase

ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้นเพียง  5,000.-

*โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ twentyfouraa@outlook.com

LINE ID: @24aa

รายละเอียดงานตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบงบการเงิน

สอบทานหลักการประมาณการที่กิจการใช้ ตรวจสอบงบการเงินประจำปีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานการสอบบัญชี

จัดทำรายงานแสดงความเห็นต่องบการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอ

รายงานการควบคุมภายใน

ให้คำแนะนำในระบบการควบคุมภายในและ

สรุปประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีที่ตรวจพบ

bottom of page