top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ยกเลิกการใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี

กรมสรรพากรประกาศยกเลิกสำเนาเอกสารเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและช่วยลดภาระแก่ผู้ประกอบการ


โดยกรมสรรพากรยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อทำธุรกรรมภาษี


เอกสารที่ยกเลิกสำหรับการทำธุรกรรมภาษี มีดังนี้

  • หนังสือรับรองนิติบุคคล

  • หนังสือบริคณห์สนธิ

  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

กรมสรรพากรจะใช้เอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่ต้องคัดเอกสารดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Commentaires


bottom of page