top of page
  • Twenty Four Audit And Accounting

ขายสินค้าต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อไหร่

Updated: Feb 21, 2021

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าทุกครั้งที่มีการขายสินค้า เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อใดนั้นต้องพิจารณาจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Tax Point


ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการขายสินค้า มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การขายสินค้ากรณีทั่วไป ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า

เว้นแต่มีการกระทำดังนี้ เกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วย

  • โอนกรรมสิทธิ์สินค้า

  • ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ

  • ได้ออกใบกำกับภาษี

2. การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ/ซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด

เว้นแต่มีการกระทำดังนี้ เกิดขึ้นก่อนถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วย

  • ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ

  • ได้ออกใบกำกับภาษี

3. การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ

เว้นแต่มีการกระทำดังนี้ เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วย

  • ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ผู้ซื้อ

  • ตัวแทนได้รับชำระราคาสินค้า

  • ตัวแทนได้ออกใบกำกับภาษี หรือ

  • ได้มีการนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น

4. การส่งออก ให้ความรับผิดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออก

เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออก แล้วแต่กรณี ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออก ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

5. การขายสินค้าที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5) และภายหลังได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าอันทำให้ผู้รับโอนสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1 (2) ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์สินค้า


ขายสินค้าต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อไหร่

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม ประมวลรัษฎากรและแนวปฏิบัติใหม่ (rd.go.th)

มาตรา 77_79 | กรมสรรพากร - The Revenue Department (rd.go.th)

bottom of page