top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

สินค้าทดลองใช้ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

Updated: Feb 21, 2021

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อทดลองใช้งาน จะถือว่าเป็นการขายสินค้าและต้องนำไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่


แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ แบ่งออกเป็นแต่ละกรณีดังนี้

1. กรณีที่ถือเป็นการขาย

 • กิจการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ เมื่อลูกค้าพอใจในสินค้าดังกล่าว กิจการตกลงขายสินค้าตัวทดลองให้แก่ผู้ซื้อ

 • กรณีนี้ถือว่าเป็นการขายตามคำนิยามในมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่มอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้และต้องนำมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี

2. กรณีที่ไม่ถือเป็นการขาย

 • กิจการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ เมื่อลูกค้าพอใจในสินค้าดังกล่าว กิจการจะส่งมอบสินค้าตัวใหม่ให้แก่ลูกค้า

 • สินค้าที่มอบให้ลูกค้าทดลองใช้ดังกล่าวยังไม่ให้ถือเป็นการขาย เฉพาะกรณีที่เข้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

  1. ต้องเป็นสินค้าที่มีไว้สำหรับให้ทดลองใช้โดยเฉพาะเท่านั้น และเมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้าผู้ขายต้องมอบสินค้าตัวใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกันให้ลูกค้า

  2. ระยะเวลาที่ให้ลูกค้าทดลองใช้สินค้าจะต้องเป็นกรณีที่ให้ทดลองใช้เพียงชั่วคราว เพื่อทดลองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินค้าเท่านั้น และต้องไม่เกินความจำเป็นแก่การทดลอง และ

  3. ต้องไม่ใช่สินค้าชนิดที่เป็นของใช้สิ้นเปลือง


สินค้าทดลองใช้ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comments


bottom of page