top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

จ่ายค่าโฆษณา Facebook แล้วมีภาระภาษีอะไร

Updated: Feb 21, 2021

การลงโฆษณาบน Facebook, Google ถือเป็นอีกทางเลือกที่ผู้ประกอบการหลายท่านใช้ในการทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า ซึ่งเมื่อจ่ายชำระค่าโฆษณาหรือค่าบริการให้แก่ Facebook, Google แล้วกิจการจะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่


ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • บริษัทซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าโฆษณาให้แก่ Facebook, Google มีหน้าที่ต้องเสียต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร

  • เนื่องจาก เมื่อมีการจ่ายค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ผู้ประกอบการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อได้มีการชำระราคาค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วน

  • ทั้งนี้กรณีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการจ่ายค่าโฆษณาบน Facebook, Google บริษัทก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นำส่งมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้


ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  • บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

  • เนื่องจาก บริษัทจ่ายค่าโฆษณาให้แก่ Facebook, Google ซึ่งเป็นการให้บริการในต่างประเทศซึ่งการให้บริการนี้เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร


จ่ายค่าโฆษณา Facebook

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

::0706/10491:: (rd.go.th)

::ป.104/2544:: (rd.go.th)

bottom of page