top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

เปลี่ยนชื่อบริษัท ใบกำกับภาษีชื่อเดิมใช้ได้หรือไม่

กรณีบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแจ้งเปลี่ยนชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วแต่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.09 ต่อกรมสรรพากรล่าช้า บริษัทฯ จะสามารถขออนุโลมใช้ใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับมาโดยระบุชื่อบริษัทฯ เดิมได้หรือไม่


หลักเกณฑ์พิจารณา แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อเดิมของบริษัทฯ เป็นใบกำกับภาษีที่ได้รับก่อนแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมสรรพากร

  • ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อถูกต้องตามชื่อที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 86/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร และ

  • ไม่เป็นใบกำกับภาษีต้องห้ามตามมาตรา 82/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร

  • นำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากชื่อของบริษัทฯ ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง


กรณีที่ 2 ใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อเดิมของบริษัทฯ เป็นใบกำกับภาษีที่ได้รับภายหลังแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมสรรพากร

  • ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 86/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร และ

  • เป็นใบกำกับภาษีต้องห้าม

  • ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามมาตรา 82/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้ออกใบกำกับภาษีมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 90(12) แห่งประมวลรัษฎากร


เปลี่ยนชื่อบริษัท ใบกำกับภาษีชื่อเดิมใช้ได้หรือไม่

อ้างอิง: ::0706/พ./5139:: (rd.go.th)

Comments


bottom of page