top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ใบลดหนี้ ใช้ข้ามเดือน

เมื่อผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการได้ออกใบกำกับภาษีแล้วพบว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้น จึงได้ออกใบลดหนี้ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะต้องนำใบลดหนี้ไปใช้เมื่อใด


หลักเกณฑ์การใช้ใบลดหนี้

  • เมื่อผู้ซื้อสินค้าได้รับใบลดหนี้จะต้องนำใบลดหนี้ไปใช้ในเดือนภาษีที่ได้รับใบลดหนี้เท่านั้น

  • ให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏตามใบลดหนี้ไปลงรายงานภาษีซื้อโดยนำไปหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ได้รับใบลดหนี้ แม้ว่าได้รับใบลดหนี้ในเดือนภาษีอื่นที่ไม่ใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ในใบลดหนี้ก็ตาม

การใช้ภาษีซื้อในใบลดหนี้แตกต่างจากใบกำกับภาษี

  • ผู้ซื้อมีสิทธิใช้ภาษีซื้อจากใบกำกับภาษีในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่ระบุในใบกำกับภาษีได้ แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี

ใบลดหนี้ ใช้ข้ามเดือน

Comments


bottom of page