top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ขายสินค้าออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่

Updated: Feb 21, 2021

ผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าให้แก่ลูกค้าจำนวนมากในแต่ละวัน เช่น ขายของออนไลน์ สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่ และหากต้องการออกใบกำกับภาษีใบเดียวสำหรับการขายทั้งวันจะทำได้หรือไม่


เงื่อนไขของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลเป็นจำนวนมาก โดยกิจการค้าปลีกต้องมีลักษณะหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เป็นการขายสินค้าที่ผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และได้ขายในปริมาณซึ่งตามปกติวิสัยของผู้บริโภคนั้นจะนำสินค้าไปบริโภคหรือใช้สอยโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อไป

  2. การให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก

  3. ผู้ประกอบการตาม 1 และ 2 ต้องจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี ซึ่งมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้งที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเรียกร้อง พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษี ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ


ทั้งนี้ผู้ประกอบการฯ ที่ขายปลีก หรือบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมากสามารถจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อรวมการขายสินค้าหรือการให้บริการสำหรับ 1 วันทำการได้หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • การขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งผู้ประกอบการฯ ไม่เคยมีมูลค่าของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท

  • สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท


ขายสินค้าออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

อ้างอิง: มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร

Komentarze


bottom of page