top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการควรทำอย่างไรเมื่อใบกำกับภาษีมีรายการส่วนที่มีสาระสำคัญไม่ถูกต้อง


กรณีเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกฉบับเดิมและจัดทำฉบับใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิม และนำมาประทับตราว่า "ยกเลิก" หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม

  2. จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่ต้องลง วัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม

  3. หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่...เล่มที่..." และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีระบบงานจัดทำใบกำกับภาษีบันทึกเข้าระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ ไม่สามารถระบุวัน เดือน ปีในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ให้ตรงกับวัน เดือน ปีในฉบับเดิมได้ ให้ดำเนินการดังนี้

  • ให้จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ เพื่อให้สามารถระบุวัน เดือน ปีตามใบกำกับภาษีฉบับเดิมได้

กรณีเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อพบว่าใบกำกับภาษีมีรายการในส่วนที่มีสาระสำคัญไม่ถูกต้องให้ดำเนินการดังนี้

  • ร้องขอต่อผู้ออกใบกำกับภาษี ให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมเพื่อจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่

  • ต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิมที่ขอยกเลิกติดเรื่องไว้ด้วย

ทั้งนี้การยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมแล้วจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่นี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องภาษีซื้อต้องห้ามให้แก่ผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการแล้วได้รับใบกำกับภาษีที่มีรายการส่วนที่มีสาระสำคัญไม่ถูกต้องด้วยอ้างอิง: กรมสรรพากร

Comentarios


bottom of page