top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ใครบ้างที่มีสิทธิขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Updated: Feb 20, 2021

หากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องการประกอบการในรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจะมีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่


ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งยกเลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 85/10 แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังต่อไปนี้

  • กิจการของผู้ประกอบการมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดมูลค่าฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมให้สูงขึ้นกว่าที่เคยกำหนดไว้ และกิจการของผู้ประกอบการมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่าที่กำหนดไว้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการเคยขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจนกว่าอธิบดีจะสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร ตามมาตรา 85/10 แห่งประมวลรัษฎากร

Comments


bottom of page