top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ใบกำกับภาษีกระดาษคาร์บอน ข้อความจางหายต้องทำอย่างไร

Updated: Feb 20, 2021

หากบริษัทได้รับใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษคาร์บอน ซึ่งพบว่าหมึกพิมพ์เลือนและข้อความในกระดาษจางจนไม่สามารถอ่านได้ ผู้ประกอบการควรทำอย่างไร


ข้อควรระวังกรณีได้รับใบกำกับภาษีกระดาษคาร์บอน

  • ข้อความบนใบกำกับภาษีจะค่อยๆ เลือน และบางกรณีอาจจางจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ ซึ่งในกรณีที่สรรพากรเรียกตรวจ จะถือว่าบริษัทไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการได้และอาจนำมาซึ่งเบี้ยปรับ เช่น ได้นำใบกำกับภาษีซื้อไปใช้เป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ จะถือว่ายื่นภาษีไม่ถูกต้อง


ผู้ประกอบการควรดำเนินการ ดังนี้

  • กรณีที่ข้อความเลือนจนไม่สามารถอ่านได้ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการสามารถร้องขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษีออกใบแทนใบกำกับภาษีที่ชำรุด

อ้างอิง: ข้อหารือเลขที่กค 0706/พ./7761 (www.rd.go.th/publish/35955.0.html)


bottom of page