top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

Updated: Jul 10, 2021

ตราประทับบริษัทสูญหาย หรือชำรุด หรือต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ จะต้องทำอย่างไร


กรณีที่บริษัทมีตราประทับอยู่แล้ว แต่อาจชำรุด สูญหาย หรือต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ บริษัทจะต้องแจ้งจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับใหม่


ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

 • การจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ

 • กรณีตราประทับบริษัทสูญหาย ให้ระบุ คำว่า "ตราหาย" แทนที่การประทับตราในคำขอจดทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจ

 • กรณีตราประทับบริษัทชำรุด ให้ระบุ คำว่า "ตราชำรุด"

 • กรรมการผู้มีอำนาจ มีหน้าที่ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ


เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

 1. แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดและหน้าหนังสือรับรอง

 2. คำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 3. แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ

 4. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

 5. ดวงตราสำคัญดวงใหม่

 6. หนังสือมอบอำนาจ

 7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)


ค่าธรรมเนียม

 • จดทะเบียนแก้ไขตราประทับบริษัท 500 บาท

 • หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท

 • รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท


เรายินดีบริการงานจดทะเบียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติม https://www.twentyfouraa.com/contact


อ้างอิง: www.dbd.go.th

Comments


bottom of page