top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม?

Updated: Jul 8, 2021

ทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการ ว่ากิจการมีตัวตน มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง

.

มาดูกันว่าใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และใครได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

.

.

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์


กลุ่มที่ 1: บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการดังนี้

 • ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

 • ผู้ประกอบกิจการขายสินค้า คิดรวมในหนึ่งวันขายได้ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

 • นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ ก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป

 • ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

 • ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม

 • ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

 • ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

 • ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • บริการอินเทอร์เน็ต

 • ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 • บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

 • การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

 • การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

 • การให้บริการตู้เพลง

 • โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

กลุ่มที่ 2: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งประกอบกิจการดังนี้

 • ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

 • ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

 • ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต

 • บริการอินเทอร์เน็ต

 • ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 • บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

 • การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

 • การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

 • การให้บริการตู้เพลง

 • โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

.

กลุ่มที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 • พ่อค้า แม่ค้าที่ค้าเร่ แผงลอย

 • ธุรกิจเพื่อการบำรุงศาสนา เพื่อการกุศล

 • ธุรกิจของกระทรวง ทบวง กรม มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

 • ธุรกิจของของกลุ่มเกษตรกร

หากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ก็ต้องขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ และมีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท


ผู้ประกอบการสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946


ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Comments


bottom of page