top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ปรับลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท

Updated: Jul 8, 2021

ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมกรณีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมลดให้ 30% ปรับเป็น 50% และขยายระยะเวลาการลดอัตราค่าธรรมเนียมออกไปอีก 3 ปีจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563


ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนได้ เมื่อ

  • เปลี่ยนรูปแบบการจดทะเบียนจากกระดาษมาเป็นจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจดทะเบียนต่างๆ เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน การจดทะเบียนเพิ่มทุนหรือลดทุนบริษัทจำกัด เป็นต้น

  • สำหรับธุรกรรมการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566


อัตราค่าธรรมเนียมที่ได้รับการปรับลดเมื่อทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่


อ้างอิง: กฎกระทรวง

Comments


bottom of page