top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ตราประทับนิติบุคคล

Updated: Jul 8, 2021

การจัดทำตราประทับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จะต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้


หลักเกณฑ์การจัดทำตราประทับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

1. ตราประทับมีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่ก็ได้


2. ตราประทับมีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จะต้องระบุชื่อชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย

 • กรณีระบุชื่อภาษาไทย เช่น บริษัท..................จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด..................

 • กรณีระบุชื่อภาษาอังกฤษ เช่น ..................Co., Ltd., ..................Company Limited, ..................Limited Partnership

3. ตราประทับมีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะใช้เฉพาะภาษาไทยอย่างเดียว หรือภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้


4. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์

 • พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และ พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช

 • พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช

 • พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ

 • ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

 • ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาต

 • พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ

 • เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ขัดต่อ รัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 • เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอสงวนไว้

 • สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย

5. จดทะเบียนตราประทับมากกว่า 1 ดวง

 • จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

 • ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแนบตราประทับในรูปแบบของไฟล์ .gif .jpg .png และ .jpeg ผ่านระบบ


ตราประทับนิติบุคคล

Comments


bottom of page