top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ออกใบเพิ่มหนี้ได้ตอนไหน

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการเคยคำนวณราคาสินค้าต่ำไป หรือเคยหรือไม่ที่ส่งสินค้าไปมากกว่าที่ตกลง แล้วจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร


เอกสารที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ คือ ใบเพิ่มหนี้ ดังนั้นมาทำความเข้าใจกันว่าจะออกใบเพิ่มหนี้ได้เมื่อไหร่ และจะต้องจัดทำอย่างไร


เหตุที่ผู้ประกอบการมีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้ได้ คือ

 • มีการเพิ่มราคาสินค้าที่ขายหรือเพิ่มราคาค่าบริการเนื่องจากสินค้าหรือบริการเกินกว่าจำนวนที่ตกลงกัน

 • คำนวณราคาสินค้าหรือค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง

ในเดือนที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออก "ใบเพิ่มหนี้" ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

ผลกระทบต่อรายงานภาษี

 • กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออก "ใบเพิ่มหนี้" ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ จะถือเป็นภาษีขายในเดือนภาษีที่ได้ออกใบเพิ่มหนี้

 • กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับจะถือเป็นภาษีซื้อในเดือนที่ได้รับใบเพิ่มหนี้

การจัดทำใบเพิ่มหนี้ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้

 1. คำว่า "ใบเพิ่มหนี้"

 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย

 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ของผู้ซื้อ

 4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้

 5. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

 6. มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่าง

 7. คำอธิบายถึงสาเหตุการออกใบเพิ่มหนี้

 8. ข้อความอื่นๆ ที่อธิบดีกำหนด ดังนี้

 • "สำนักงานใหญ่" เช่น สนญ, HO, HQ, หรือ 00000

 • "สาขาที่....." เช่น สาขาที่ 1, สาขาที่ 01, BRANCH No 1, br.no 1 หรือ 00001

"ใบเพิ่มหนี้" จะถือเป็นใบกำกับภาษีได้ก็ต่อเมื่อจัดทำใบเพิ่มหนี้โดยระบุข้อความข้างต้นอย่างครบถ้วน ดังนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนจึงควรตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด


อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

bottom of page