top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหลือ 2% เมื่อจ่ายผ่าน e-withholding Tax

Updated: Feb 21, 2021

กรมสรรพากรมีมติขยายเวลาการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-withholding tax ตามมาตราภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์


e-withholding Tax

สาระสำคัญของมาตราการการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตรา 5% และ 3% เหลือ 2%

  • เมื่อจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-withholding tax

  • สำหรับการจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565


อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

ความคิดเห็น


bottom of page