top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

เงินได้จากต่างประเทศ ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

Updated: Feb 21, 2021

แหล่งที่มาของเงินได้ของแต่ละคนอาจมีที่มาต่างกัน ซึ่งอาจมีได้ทั้งเงินได้จากในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้มีเงินได้ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด เพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน


หลักเกณฑ์ในการพิจารณา มีดังนี้

1. เงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ เงินได้ที่เกิดขึ้นจาก

 • หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ

 • กิจการงานที่ทำในประเทศไทย หรือ

 • กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ

 • ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

เงื่อนไข:

 • ผู้มีเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากรกำหนดไว้เสมอเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย

 • ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้น จะจ่ายในหรือนอกประเทศ และ

 • ไม่ว่าผู้มีเงินได้จะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม

2. เงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ คือ เงินได้ที่เกิดขึ้นจาก

 • หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ

 • กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ

 • ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ

เงื่อนไข:

ผู้มีเงินได้เกิดจากต่างประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ ดังต่อไปนี้

1) ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ

2) ผู้มีเงินได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย


เงินได้จากต่างประเทศ

コメント


bottom of page