top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

คงอัตรา VAT 7% อีก 1 ปี ถึง 30 ก.ย. 64

Updated: Feb 20, 2021

ปัจจุบันมีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 10% เหลือ 7% ซึ่งอัตรานี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 แต่อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือนำเข้าทุกกรณีที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


ดังนั้น รายการขายสินค้า การให้บริการหรือนำเข้าทุกกรณีที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จะยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% (รวมภาษีท้องถิ่น)


ประโยชน์ในการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7%

  • ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

  • ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน

  • ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

อ้างอิง: ข่าวกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th)

Comments


bottom of page