top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

นายจ้างยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 แทนพนักงานได้

Updated: Feb 20, 2021

กรณีนายจ้างยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 แทนพนักงาน เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างที่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายจ้างที่สามารถยื่นแทนได้จะต้องมีข้อมูลของพนักงานที่ถูกต้องตามแบบ ภ.ง.ด.91 และต้องปฏิบัติตามวิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด


การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 โดยนายจ้างสามารถยื่นแบบฯ ได้ในกรณีใดบ้าง

สามารถยื่นแบบฯ ได้ทุกกรณี  ทั้งกรณีไม่มีภาษีชำระ มีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม หรือคืนเงินภาษี แต่ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

 • แบบ ภ.ง.ด. 91 ที่มีใบแนบฯ

 • แบบ ภ.ง.ด. 91 ที่ผู้มีเงินได้และคู่สมรสรวมคำนวณภาษี

 • แบบ ภ.ง.ด. 91 ที่ใช้สิทธิลดหย่อนอายุ 65 ปี

 • แบบ ภ.ง.ด. 91 ที่ใช้สิทธิลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและ/หรือคนทุพพลภาพ

 • แบบ ภ.ง.ด. 91 ที่ใช้สิทธิหักภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ


นายจ้างที่มีความประสงค์จะยื่นแบบฯ แทนพนักงาน จะต้องมีความพร้อมอย่างไรบ้าง

นายจ้างจะต้องจัดเตรียมข้อมูลของพนักงานให้พร้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • จัดเตรียมข้อมูลของพนักงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบ ภ.ง.ด.91

 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจัดทำบัญชีเงินเดือน และสามารถคำนวณภาษีได้ตามแบบ ภ.ง.ด.91

 • โปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว สามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Text file ที่สามารถใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.91


การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 กรณีนายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

1. ลงทะเบียนนายจ้างยื่นแบบแทนพนักงานลูกจ้างจากเมนู "ลงทะเบียน ภ.ง.ด.91: นายจ้างยื่นแทนฯ" เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านบนหน้าจอ ให้พิมพ์เก็บไว้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบต่อไป

(หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ได้รับนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้บริการจนกว่าจะได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตาม Text File ที่นายจ้างนำส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

2. เตรียม Text File ที่ใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.91 นายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงาน

3. ส่ง Text File ให้สำนักงานสรรพากรภาค หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ตรวจสอบความถูกต้อง

4. เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว ให้ดำเนินการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด. 91 นายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงาน เพื่อสร้าง Text File ที่จะใช้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 กรณีนายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงาน โดยโปรแกรมจะแบ่งข้อมูลเป็น  3 แฟ้มรายการข้อมูล ดังนี้

 • แฟ้มรายการข้อมูลที่มีภาษีที่ต้องชำระ  (แฟ้ม A)

 • แฟ้มรายการข้อมูลที่มีภาษีเท่ากับศูนย์  (แฟ้มB)

 • แฟ้มรายการข้อมูลที่มีภาษีชำระเกิน  (แฟ้มC)

(กรณีที่รายการข้อมูลในแต่ละแฟ้มข้อมูลมีจำนวนเกินกว่า 500 รายการข้อมูล โปรแกรมจะสร้างแฟ้มข้อมูล โดยแต่ละแฟ้มจะบรรจุข้อมูลไม่เกิน 500 รายการข้อมูล)

5. เข้าสู่ระบบยื่นแบบฯ แล้วอัพโหลดแฟ้มข้อมูลขึ้นทีละแฟ้มข้อมูล เพื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต

6. เมื่อยื่นแบบฯ เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละแฟ้มข้อมูล ระบบจะตอบรับโดยแจ้ง "หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ" ให้ทราบที่หน้าจอ เพื่อยืนยันว่า กรมสรรพากรได้รับแบบฯ เรียบร้อยแล้ว

7. สามารถพิมพ์โดยดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินจากเว็บไซต์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีกรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th ที่บรรทัด "พิมพ์แบบฯ และใบเสร็จฯ ภ.ง.ด."

Comments


bottom of page