top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน

ขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด จะต้องทำอย่างไร ทั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงานภายในจังหวัดเดียวกัน หรือ กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงานไปในจังหวัดอื่น


ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน

1. กรณีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน

การจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานภายในจังหวัดเดิม
 • ผู้ประกอบการสามารถจัดทำคำขอได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการดังนั้นจึงไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไข

 1. แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 2. คำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 3. แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ

 4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และรหัสประจำบ้าน

 5. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

 6. หนังสือมอบอำนาจ

 7. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)


2. กรณีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดอื่น

การจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานข้ามจังหวัด
 • ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้งและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

 • จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • จัดทำคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 (สำนักงานบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา ทั้งนี้ต้องจัดทำคำขอโดยให้กรรมการตามอำนาจเป็นผู้ขอจดทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไข

 1. แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 2. คำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

 3. แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ

 4. หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 5. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และรหัสประจำบ้าน

 6. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

 7. หนังสือมอบอำนาจ

 8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)


ทางเรายินดีอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเพิ่มเติม https://www.twentyfouraa.com/contact


อ้างอิง: www.dbd.go.th

コメント


bottom of page