top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ใบกำกับภาษี กรณีซื้อขายหลังแจ้งเลิกกิจการ

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อแจ้งการเลิกประกอบกิจการแล้วยังคงต้องรับผิดในฐานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนจนกว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ หรือซื้อสินค้า/รับบริการภายหลังการแจ้งเลิกกิจการ ผู้ประกอบการจะมีสิทธิออกใบกำกับภาษี หรือใช้ภาษีซื้อหรือไม่


หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีภายหลังแจ้งเลิกกิจการในแต่ละกรณี มีดังนี้

1. กรณีขายสินค้าหรือให้บริการตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการ

  • ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษี แต่ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ออกใบรับและใบส่งของ

2. กรณีขายสินค้าหรือให้บริการก่อนวันที่ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการ และได้นำภาษีขายไปรวมคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อมามีเหตุการณ์ที่ทำให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

  • ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการ

3. กรณีขายสินค้าหรือให้บริการก่อนวันที่ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการ แต่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและในการออกใบกำกับภาษียังไม่เกิดขึ้น หากความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้เกิดขึ้นนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการ

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นแบบเพื่อแจ้งเลิกการประกอบกิจการ


หลักเกณฑ์การใช้ใบกำกับภาษีภายหลังแจ้งเลิกกิจการในแต่ละกรณี มีดังนี้

1. กรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการจนถึงวันที่อธิบดีสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิ์นำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษี

2. กรณีได้รับใบกำกับภาษีนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการ สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการก่อนวันที่ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการ

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิ์นำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมาหักในการคำนวณภาษี


อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/3584.0.html

コメント


bottom of page