top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การจัดทำใบกำกับภาษี "โครงการเราเที่ยวด้วยกัน"

Updated: Feb 21, 2021

รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสำหรับค่าบริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และค่าตั๋วเครื่องบิน ตาม "โครงการเราเที่ยวด้วยกัน" โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด


แนวทางการจัดทำใบกำกับภาษี

1. กรณีโรงแรม ร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยว

  • ผู้ประกอบต้องจัดทำใบกำกับภาษีและส่งมอบให้กับผู้ใช้สิทธิภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นผู้รับบริการเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ โดยออกในนามลูกค้าผู้ใช้บริการ

  • มูลค่าการให้บริการทั้งจำนวน 100% (รวมส่วนที่ได้จากผู้ใช้สิทธิ 60% และรัฐ 40%) เป็นมูลค่าฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ใบกำกับภาษีที่ผู้ใช้สิทธิภายใต้โครงการฯ ได้รับไม่สามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. กรณีสายการบิน

  • ผู้ใช้สิทธิภายใต้โครงการฯ จะได้รับเงินคืนภายหลังจากการใช้บริการ (Cash Back)

  • ผู้ประกอบต้องจัดทำใบกำกับภาษีและส่งมอบให้กับผู้ใช้สิทธิภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นผู้รับบริการเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ โดยออกในนามลูกค้าผู้ใช้บริการ

  • มูลค่าการให้บริการทั้งจำนวน 100% เป็นมูลค่าฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ใบกำกับภาษีที่ผู้ใช้สิทธิภายใต้โครงการฯ ได้รับไม่สามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม


ใบกำกับภาษี "โครงการเราเที่ยวด้วยกัน"

Comentários


bottom of page