top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การนำเข้าสินค้ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม

Updated: Feb 20, 2021

ผู้นำเข้าสินค้ามีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากรพร้อมกับชำระอากรขาเข้า โดยใบเสร็จรับเงินที่ศุลกากรออกเมื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนำเข้าถือเป็นใบกำกับภาษี ทั้งนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าคำนวณได้อย่างไร


ฐานภาษีที่ใช้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

  • ราคา C.I.F ของสินค้า* + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและภาษี + ค่าธรรมเนียมอื่น

  • กรณีการนำเข้าสินค้าที่ผู้นำเข้าได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ให้นำอากรขาเข้าที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี

*การคำนวณราคา C.I.F ของสินค้า

  • ราคา C.I.F ของสินค้า = ราคาสินค้า + ค่าประกัน + ค่าขนส่งถึงด่านศุลกากร

ยกเว้น

1) กรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศให้ราคาในท้องตลาดสำหรับของประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้ถือราคานั้นเป็นราคาสินค้าในการคำนวณราคา C.I.F

2) กรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคา C.I.F


ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีนำเข้าทั่วไป

  • ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาเข้า วางหลักประกันอากรขาเข้า หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาเข้า 

  • ยกเว้นกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือได้รับยกเว้นอากรขาเข้าให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้า

อ้างอิง: มาตรา 79/2 แห่งประมวลรัษฎากร

Commenti


bottom of page