top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ภาษีการรับมรดก

Updated: Feb 21, 2021

ภาษีการรับมรดก เป็นการเสียภาษีจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละรายได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท


ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก

 • อสังหาริมทรัพย์

 • หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้

 • ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน

 • ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

อัตราภาษีการรับมรดก

ภาษีการรับมรดก
ภาษีการรับมรดก

มูลค่าฐานภาษี เฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท โดยคำนวณจากมูลค่าสุทธิของมูลค่ามรดกทั้งสิ้นที่ได้รับ หักภาระหนี้สินที่ตกทอดจากการรับมรดก และเสียตามอัตราคงที่ ดังนี้

 • สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้อง ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

 • บุพการีหรือผู้สืบสันดาน เสียภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษี

 • บุคคลทั่วไป เสียภาษีในอัตรา 10% ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษี

การยื่นแบบและชำระภาษีการรับมรดก

 • ผู้รับมรดก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก (ภ.ม.60) และ

 • ชำระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วันที่ได้รับมรดกเกิน 100 ล้านบาท

Yorumlar


bottom of page