top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้า

Updated: Feb 20, 2021

การส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะถูกเรียกเก็บค่าปรับทั้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและกรรมการผู้จัดการ ตามอัตราที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด


กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดอัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไว้ 3 กรณี คือ

  1. อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน

  2. อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน

  3. อัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน

ตารางแสดงอัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้า

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Comentários


bottom of page