top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ภาษีซื้อต้องห้ามกับภาษีซื้อไม่ขอคืน

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง "ภาษีซื้อต้องห้าม" กับ "ภาษีซื้อไม่ขอคืน" เพื่อรู้ถึงข้อควรระวังในเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล


ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำมาหักจากภาษีขาย หรือไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ตามระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภาษีซื้อต้องห้ามมีทั้งประเภทที่นำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เช่น ภาษีซื้ออันเกิดจากค่ารับรอง, ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นต้น


และภาษีซื้อต้องห้ามที่ไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เช่น กรณีไม่มีใบกำกับภาษี หรือใบกำกับภาษีสูญหาย เป็นต้น


ภาษีซื้อไม่ขอคืน คือ ภาษีซื้อที่มีสิทธิขอคืนหรือหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ประสงค์จะขอคืนภาษีซื้อดังกล่าว


ภาษีซื้อไม่ขอคืนจะไม่สามารถเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้


วิธีการบันทึกบัญชี ควรบันทึกดังนี้

Dr. ค่าใช้จ่าย xxx

ภาษีซื้อไม่ขอคืน xxx

Cr. เงินสด xxx


ดังนั้น ตอนสิ้นปีจะต้องปรับปรุงรายการโดยบวกกลับด้วยยอด "ภาษีซื้อไม่ขอคืน" ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


เมื่อผู้ประกอบการเข้าใจแล้วก็สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ของกิจการอ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

bottom of page