top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ยกเว้นภาษีเงินได้ โครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

Updated: Feb 21, 2021

เงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยหรือไม่


การพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ประชาชน บุคคลทั่วไป

  • ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

  • ดังนั้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ประกอบการโรงแรม

  • มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

  • ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งเงินที่ได้รับจากประชาชนที่ใช้สิทธิและเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล


โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

コメント


bottom of page