top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

สรุปแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Updated: Feb 20, 2021

ผู้มีเงินได้จะต้องใช้แบบแสดงรายการภาษีประเภทใดในการยื่น และจะต้องยื่นเมื่อไหร่


ประเด็นดังกล่าว พิจารณาได้จากประเภทเงินได้ที่บุคคลธรรมดาได้รับในระหว่างปี


สรุปแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้

สรุประยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี มีดังนี้

1. การยื่นภาษีครึ่งปี

สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภท 40(5),40(6),40(7) และ 40(8) ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน และภาษีที่เสียจะถือเป็นเครดิตภาษี สามารถนำไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระตอนสิ้นปีได้

2. การยื่นภาษีสิ้นปี

สำหรับยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ที่ได้รับในระหว่างปีภาษีนั้น


อ้างอิง: ข้อมูลกรมสรรพากร

Comments


bottom of page