top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

QR Code บนอากรแสตมป์

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการควรระวังเรื่องใด เมื่ออากรแสตมป์ของกรมสรรพากรออกรูปแบบใหม่ คือมี QR Code ระบุอยู่บนอากรแสตมป์


อากรแสตมป์รูปแบบ QR Code คืออากรแสตมป์รูปแบบใหม่ที่ทำให้สามารถสแกนเพื่อตรวจสอบได้ว่าอากรแสตมป์ผลิตในช่วงปีใด ดังนั้นจะช่วยให้เจ้าพนักงานกรมสรรพากรตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่าผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรแสตมป์ได้ชำระภาษีถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่


ข้อควรระวังสำหรับผู้ประกอบการ

  • ที่ผ่านมาผู้ประกอบการบางรายอาจซื้ออากรแสตมป์ในช่วงปัจจุบันไปติดบนตราสารที่ได้ทำสัญญาแล้วในอดีตหรือที่เรียกว่าการติดอากรแสตมป์ย้อนหลัง ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเป็น QR code version ก็จะไม่สามารถทำแบบเดิม

  • การเสียอากรเกินกำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรสามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มอากร

ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรแสตมป์ เมื่อจัดทำตราสารควรปิดแสตมป์บริบูรณ์ให้เรียบร้อย ไม่ควรปิดอากรแสตมป์ย้อนหลังหรือรอให้เจ้าพนักงานเรียกตรวจสอบ

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comentarios


bottom of page