top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ และใบแทนใบลดหนี้

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากได้รับคำร้องจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เนื่องจากทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้หาย หรือชำรุด จะต้องออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้


กรณีที่ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายการทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ต่อมาสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในส่วนสำคัญ ให้ดำเนินการออกใบแทน


ขั้นตอนการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้

1. ให้ผู้ประกอบการถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้และ

2. ให้บันทึกรายการลงในสำเนาโดยระบุ ดังนี้

  • ใบแทนออกให้ครั้งที่

  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน

  • คำอธิบายถึงสาเหตุการออกใบแทน

  • ลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทน

3. ให้ผู้ประกอบการบันทึกข้อความตามข้อ 2 ไว้ด้านหลังสำเนาด้วย

4. ให้ผู้ออกใบแทนบันทึกรายการการออกใบแทนในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน


ใบแทนที่ผู้ประกอบการออกให้นี้ถือเสมือนเป็นเอกสารต้นฉบับ ดังนั้นผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการสามารถใช้ภาษีซื้อตามใบแทนได้

อ้างอิง: http://www.rd.go.th/publish/3401.0.html

Comments


bottom of page