top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

Updated: Jul 8, 2021

รู้หรือไม่ เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยด้วย หากผู้ประกอบการไม่จัดทำให้ถูกต้องจะถือว่ามีความผิด


ใบหุ้น ถือเป็นหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของหุ้น บริษัทมีหน้าที่จัดทำให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน โดยใบหุ้นทุกใบต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท และระบุรายละเอียด ดังนี้

 1. ชื่อบริษัท

 2. หมายเลขหุ้น

 3. มูลค่าของหุ้น

 4. ชำระค่าหุ้นแล้ว หุ้นละเท่าใด

 5. ชื่อของผู้ถือหุ้น หรือคำว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ

และบริษัทยังต้องจัดทำ "สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น" โดยต้องจัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด


สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น แสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น การเข้าออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ โดยสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ต้องระบุรายการ ดังนี้

 1. ชื่อ และสำนักกับอาชีวะของผู้ถือหุ้น ข้อแถลงเรื่องหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ แยกหุ้นออกตามเลขหมายและจำนวนเงินที่ได้ใช้แล้ว หรือที่ได้ตกลงกันให้ถือว่าเป็นอันได้ใช้แล้วในหุ้นของผู้ถือหุ้น

 2. วันเดือนปี ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น

 3. วันเดือนปี ซึ่งขาดจากเป็นผู้ถือหุ้น

 4. เลขหมายใบหุ้นและวันที่ลงในใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือและเลขหมายของหุ้น ซึ่งได้ลงไว้ในใบหุ้นนั้นๆ

 5. วันที่ได้ขีดฆ่าใบหุ้นชนิดระบุชื่อ หรือชนิดออกให้แก่ผู้ถือ


บทลงโทษ

 • กรณีไม่จัดทำใบหุ้น มีโทษปรับบริษัท ไม่เกิน 10,000 บาทและกรรมการ ไม่เกิน 50,000 บาท

 • กรณีไม่จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีโทษปรับบริษัท ไม่เกิน 20,000 บาทและกรรมการ ไม่เกิน 50,000 บาท

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Comments


bottom of page