top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Updated: Feb 20, 2021

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดแล้ว อย่าลืมจัดประชุมผู้ถือหุ้น!! และหากต้องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องทำอย่างไร


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องจัดประชุมเมื่อใด

 • ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท และ

 • ต่อนั้นไปทุกๆ รอบระยะเวลา 12 เดือนให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง

 • สำหรับการประชุมที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

 1. ต้องนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ และ

 2. ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับไปให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (กรณีลงมติพิเศษให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน)

 3. จัดทำข้อความในหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา และเรื่องที่จะพิจารณา รวมถึงข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติพิเศษ

การลงมติพิเศษ มีดังนี้

 1. การเพิ่มทุน

 2. การลดทุน

 3. การแก้ไขข้อบังคับ

 4. การควบบริษัท

 5. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

 6. การเลิกบริษัท

 7. การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บทลงโทษ

กรณีไม่เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กำหนด

 • ปรับบริษัทไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการที่กระทำหรือละเว้นไม่เกิน 50,000 บาท

กรณีไม่ลงโฆษณา ไม่ส่งหนังสือนัดประชุม และไม่ระบุรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม

 • ปรับบริษัทไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการที่กระทำหรือละเว้นไม่เกิน 50,000 บาท

ที่มา: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1171 และมาตรา 1175

Commenti


bottom of page