top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

เช่ารถยนต์ เสียภาษีอย่างไร

Updated: Feb 21, 2021

กรณีที่กิจการเลือกเช่ารถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนเพื่อใช้ในกิจการแทนการซื้อ จะมีภาระภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์


ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • กิจการสามารถนำค่าเช่ามาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่เกินคันละ 36,000 ต่อเดือนในกรณีที่เช่าเป็นรายเดือน หรือค่าเช่าไม่เกินคันละ 1,200 บาทต่อวันในกรณีที่เช่าเป็นรายวัน เศษของเดือนให้คิดเป็นวัน หากเช่าไม่ถึง 1 วัน ให้คำนวณค่าเช่าตามส่วนของระยะเวลาที่เช่า ทั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ภาษีซื้อที่เกิดจากการเช่ารถยนต์ กรณีรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร

  • แต่ภาษีซื้อดังกล่าวไม่ต้องห้ามนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (6 ทวิ) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  • กรณีมีการส่งมอบการครอบครองรถยนต์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

  • ต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้รับเงินทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินและนำส่งภาษีภายใน 7 วันของเดือนถัดไป

4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • กรณีพนักงานได้ใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง หากเป็นการใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะเพื่อกิจการ โดยมิได้รับประโยชน์เป็นการส่วนตัว ไม่เข้าลักษณะเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงานอันจะถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานจึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ภาษีเช่ารถยนต์

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comments


bottom of page