top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ใบกำกับภาษีต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือไม่

Updated: Feb 21, 2021

การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลายท่านยังสงสัยอยู่ว่าจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการหรือไม่ ให้ผู้ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร


หลักเกณฑ์ในการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

  • ให้ผู้ประกอบการฯ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

  • ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ

  • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่จำต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ


ความรับผิดเมื่อไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

  1. ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่ได้มีเจตนาที่จะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย หากได้แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรโดยวิธีปิดเป็นประกาศ หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายบุคคล หรือแจ้งโดยวิธีการอื่นใดแล้ว แต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้แจ้งรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ทราบ หรือแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  2. ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เนื่องจากภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

  3. ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้แจ้งรายการดังกล่าวนั้นโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรก็จะต้องรับผิดตามกฎหมาย

ใบกำกับภาษีต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือไม่

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/49981.0.html

Comments


bottom of page