top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม กรณีนำส่งภาษีเงินได้ล่าช้า

Updated: Feb 21, 2021

กรณีผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ไม่ทันตามระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด จะต้องเสียค่าปรับอาญาและเงินเพิ่มเนื่องจากยื่นแบบฯ ล่าช้า และถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม กิจการไม่สามารถนำมารวมเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


อัตราค่าปรับกรณียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ล่าช้า

ค่าปรับกรณียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ล่าช้า

ค่าปรับทางอาญา

เป็นการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายภาษีอากร โดยพิจารณาตามระยะเวลาที่พ้นกำหนดเวลาแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

  • อัตราค่าปรับอาญา กรณียื่นแบบนำส่งภาษีล่าช้าไม่เกิน 7 วัน

  • อัตราค่าปรับอาญา กรณียื่นแบบนำส่งภาษีล่าช้าเกิน 7 วัน


เงินเพิ่ม

เป็นมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการที่ไม่ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากร

  • คำนวณจากอัตราเงินเพิ่ม % ต่อเดือน คูณด้วยภาษีที่ต้องจ่ายชำระ (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

  • กรณีที่ไม่มีภาษีที่ต้องชำระก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม จ่ายชำระเฉพาะค่าปรับอาญาเท่านั้น


อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

bottom of page