top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SMEs เรื่องอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

Updated: Feb 20, 2021

กิจการ SMEs ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใด


สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SMEs

ทั้งนี้กิจการทั่วไปจะเสียภาษีในอัตราเดียว คืออัตราร้อยละ 20


SMEs จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่ากิจการทั่วไปเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อดังนี้

  1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และ

  2. มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อเนื่องกันตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา

ดังนั้นผู้ประกอบการต้องวางแผนให้เหมาะสม หากต้องการเสียภาษีในอัตรา SMEs จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อ คือ ข้อกำหนดเรื่องทุนและ ข้อกำหนดเรื่องรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ


อ้างอิง: ข้อมูลกรมสรรพากร

Comments


bottom of page