top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

โอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบการให้นิติบุคคล

Updated: Feb 21, 2021

บางธุรกิจเริ่มต้นจากการประกอบกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา เมื่อกิจการเติบโตจึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดังนั้นทรัพย์สินที่ซื้อมาในขณะที่เป็นบุคคลธรรมดา หากโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่


การโอนหรือขายทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล เช่น

บุคคลธรรมดาซื้อทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงโอนหรือขายทรัพย์สินดยคิดมูลค่าตามราคาทรัพย์สิน ณ วันที่โอนหรือขายทรัพย์สินนั้น


ผู้ประกอบการจะต้องนำมูลค่าทรัพย์สินไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

  • กรณีที่ได้โอนหรือขายทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทฯ นั้น เงินได้จากการโอนทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นเงินได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (9) แห่งประมวลรัษฎากร


โอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบการให้นิติบุคคล

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comments


bottom of page