top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

อัพเดตอัตราเงินสมทบ มกราคม-มีนาคม 2564

Updated: Feb 21, 2021

มติครม. ประกาศปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างในสถานการณ์ COVID-19


สรุปมาตรการลดหย่อนเงินสมทบ

อัตราเงินสมทบ มกราคม-มีนาคม 2564
อัตราเงินสมทบ มกราคม-มีนาคม 2564

เดิม: สำหรับอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

  • อัตราเงินสมทบสำหรับนายจ้าง ปรับลดจากเดิม 5% เหลือ 3%

  • อัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปรับลดจากเดิม 5% เหลือ 3%

แก้ไข: สำหรับอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

  • อัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปรับลดจากเดิม 3% เหลือ 0.5%

Comments


bottom of page