top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

จดทะเบียนเลิกบริษัท

เมื่อผู้ประกอบการมีความประสงค์จะหยุดดำเนินกิจการและต้องการปิดบริษัท จะต้องดำเนินการจดทะเบียนปิดกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจดทะเบียนเลิกบริษัท

ขั้นตอนที่ 2 การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี


การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

การเลิกบริษัทโดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. เมื่อตกลงกันแล้วว่าต้องการเลิกบริษัท ให้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดยลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม

3. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท รวมถึงประกาศโฆษณาในหลังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเลิกบริษัท อย่างน้อย 1 ครั้งและส่งคำบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีมติเลิกบริษัท


การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

ขั้นตอนการชำระบัญชี สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. กิจการจะต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันที่เลิกบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับรองความถูกต้อง

2. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท โดยลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

3. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและอนุมัติการชำระบัญชี

4. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี


ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเลิกกิจการจะต้องจัดเตรียมเอกสาร เช่น งบการเงิน ณ วันเลิก, ภ.ง.ด.50 และเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรอีกด้วย


เรายินดีบริการงานจดทะเบียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติม https://www.twentyfouraa.com/contact


Comments


bottom of page