top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ค่าโทรศัพท์พนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

Updated: Feb 21, 2021

หลายๆ บริษัทให้พนักงานใช้โทรศัพท์ส่วนตัวติดต่อลูกค้าหรือประสานงานเกี่ยวกับกิจการ และสามารถนำใบเสร็จค่าโทรศัพท์มาเบิกได้ ทั้งนี้ค่าโทรศัพท์ส่วนตัวที่ไม่ใช่ชื่อของกิจการจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไร และจะถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่


เงื่อนไขการรับรู้ค่าโทรศัพท์เป็นรายจ่ายของกิจการ

กิจการสามารถนำค่าโทรศัพท์ที่จ่ายให้พนักงานมาเป็นรายจ่ายได้หากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าบริษัทเป็นผู้จ่ายไปและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการแล้ว เช่น

  • บริษัทต้องมีระเบียบอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ได้

  • พนักงานจะต้องนำใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งค่าบริการฉบับจริงมาแสดงทุกครั้งเมื่อขอเบิกจ่ายเงิน

ดังนั้นเมื่อบริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ให้แก่พนักงานเพื่อช่วยเหลือเนื่องจากพนักงานได้นำโทรศัพท์ส่วนตัวมาใช้ในกิจการของบริษัทซึ่งบริษัทได้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินและพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการ บริษัทมีสามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม และไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงาน


ค่าโทรศัพท์พนักงานเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

bottom of page