top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร

Updated: Aug 16, 2021

การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ หรือ e-Registration เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเปิดบริษัท ซึ่งสะดวกและประหยัดกว่าการจดทะเบียนในรูปแบบกระดาษ


ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

 1. บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลเพื่อกรอกผ่านระบบ e-Registration และใช้ในการยืนยันตัวตน

 2. Email และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อกรอกผ่านระบบ e-Registration และใช้ในการยืนยันตัวตน

 3. ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัท

 4. แผนที่ตั้งบริษัทในรูปแบบ File ภาพ เพื่อใช้ upload ในระบบ

 5. ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

 6. หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร (กรณีมีต่างชาติถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ)


ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์

รับจดทะเบียนบริษัท

Step 1

 • เข้าสู่ระบบ DBD e-registration ลงทะเบียนผู้ใช้งานและยืนยันตัวตน เพื่อรับ Username และ Password ทั้งนี้ต้องเปิดใช้งานผ่าน e-mail ภายใน 30 วัน

 • log in โดยใช้ Username และ Password ข้างต้น เพื่อเข้าสู่ระบบ และสร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคล

Step 2

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท และ upload file ตราประทับและแผนที่ตั้งสำนักงาน

 • ส่งคำขอเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบ

Step 3

 • เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยจะได้รับ Email แจ้ง

 • ทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

Step 4

 • ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทและชำระค่าธรรมเนียม

Step 5

 • ผู้ประกอบการรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียน เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

โดยจะต้องขอคัดเอกสารผ่านทางบริการขอหนังสือรับรอง รับองสำเนา และการขอถ่ายเอกสารทางอินเทอร์เน็ต (e-Service)

 1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

 2. หนังสือรับรอง

 3. หนังสือบริคณห์สนธิ

 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น


หากผู้ประกอบการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ครบถ้วนและถูกต้อง การจดทะเบียนบริษัทก็สามารถทำได้ด้วยตนเองได้


กรณีต้องการประหยัดเวลาในการศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียน ทางเรายินดีอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเพิ่มเติม รับจดทะเบียนบริษัท | รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี | Twenty Four Audit and Accounting (twentyfouraa.com)


รับจดทะเบียนบริษัท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.dbd.go.th
Comentários


bottom of page